Slnieckovo

Aktuality

Čo nás čaká


Oznamy

Zverejnenie Objednavok:
http://smskomenskeho.sk/_projekt/obj1.pdf
http://smskomenskeho.sk/_projekt/obj2.pdf

Plagaty k projektu:
http://smskomenskeho.sk/_projekt/20190307_165508.jpg
http://smskomenskeho.sk/_projekt/20190307_165553.jpg
http://smskomenskeho.sk/_projekt/20190307_170128.jpg

Zverejnenie dokumentov k projektu: ---Prístavba existujúceho objektu Materskej školy a úpravy areálu---
http://smskomenskeho.sk/_projekt/Zmluva%20o%20dielo.pdf
http://smskomenskeho.sk/_projekt/Zmluva%20o%20dielo%20-%20priloha.pdf
http://smskomenskeho.sk/_projekt/Suhrnny%20list%20stavby.pdf

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK. Obstarávateľ: Mária Alušíková - Súkromná materská škola; Názov zákazky: Mária Alušíková - Súkromná materská škola, Prístavba existujúceho objektu Materskej školy a úpravy areálu; Stručný opis zákazky: Prístavba existujúceho objektu Materskej školy a úpravy areálu; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/215-d8e79e7bee/. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.02.2018, 14:00 hod.

VÁŽENÍ RODIČIA !!! V náväznosti na schválený doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských jedální / v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina/ a dodatku č. 1 k Školskému poriadku Súkromnej materskej školy Komenského 2779, 069 01 Snina / v zriaďovateľskej pôsobnosti riaditeľky Márie Alušíkovej / sa príspevok za stravné upravuje takto: celodenná stravná jednotka: raňajky : 0,29 € obed : 0,68 € olovrant : 0,23€ réžia : 0,10 € 1,30€ Odôvodnenie: Od roku 2012 sa výška mesačného príspevku neupravovala. Cieľom úpravy výšky príspevku je zabezpečiť kvalitu stravovania v školskej jedálni, ktorá si môže tak dovoliť nakupovať kvalitnejšie potraviny, hlavným dôvodom zvýšenia uvedeného príspevku je nárast cien potravín za ostatné roky a najmä v poslednom období. Ďakujem za pochopenie! riaditeľka SMŠ

Dňa 21.02.2018 (t.j. streda) o 10.30 hod., sa v našej škôlke detičkám so svojím vystúpením predstaví bábkové divadlo – Babadlo z Prešova, už teraz sa tešíme na krásny zážitok 😊.


Poďakovanie

Ďakujeme rodičom, priateľom a všetkým našim známym, ktorí nám poukázali 2% zo zaplatenej dane pre deti v našej materskej škole. Ak by mal ešte niekto záujem, tlačivo Vám dáme v MŠ. ĎAKUJEME!!!


Aktuality môžete nájsť aj na našej Facebook Stránke

Naša Facebook Stránka