Slnieckovo

Denný poriadok

Denný poriadok

 

Hry a hrové činnosti

- podľa priania detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené
- súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita

Zdravotné cvičenia

- uvoľňovacie a zdravotné cvičenia

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

- osobná hygiena, stolovanie - desiata

Vzdelávacie aktivity

- individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie

Pobyt vonku

- aktivity na školskom dvore, vychádzka s edukačným zameraním, spontánne činnosti bohaté na pohyb  usmerňované pedagógmi

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

- osobná hygiena, obed, stomatohygiena

Odpočinok

- literárne, hudobné chvíľky, rozhovory /u starších detí sa odpočinok postupne skracuje/
- čítanie rozprávok, uspávanky, spánok s obľúbenou hračkou /mladšie deti/

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

- olovrant, osobná hygiena, úprava zovňajška

Hry a hrové činnosti

- podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo usmerňované didaktické hry, projekty, individuálne jazykové chvíľky,krúžková činnosť, hodnotenie dňa

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

 

Raňajky

Obed

Odpočinok

Olovrant

 

08:30 - 08:50

11:10 - 11:50

12:00 - 14:00

14:20 - 14:40

 

 

 

 

 

DENNÝ PORIADOK – je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňu a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý holistický /globálny/ rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.
 

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:

 • Hry a hrové činnosti dieťaťa
 • Zdravotné cvičenia
 • Vzdelávaciu aktivitu
 • Pobyt vonku
 • Odpočinok
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 •   Hry a hrové činnosti dieťaťa:
  Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Hry a hrové činnosti sa môžu v priebehu dňa opakovať niekoľko krát /2,3,/ Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité..V organizačnej forme sú zastúpené symbolické /námetové/, konštruktívne, zážitkové - dramatizujúce. Osobité sú hry s pravidlami, ktoré sa zaraďujeme frekventovanejšie do edukačnej aktivity, alebo do pobytu vonku.
 •   Zdravotné cvčenia:
  Keďže k zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb,zaraďujeme tu aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia dôsledný rozvoj pohybového aparátu a vyvážené posilňovanie všetkých svalových skupín. S deťmi staršími, ako 5rokov používame telovýchovnu terminológiu. Pravidelné telovýchovné aktivity majú u dieťaťa preventívný účinok. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.
 •   Pobyt vonku:
  Obsahuje pohybové aktivity detí  v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.
 •  
 •   Činnosti zabezpečujúce životosprávu:
 • Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Dodržiavame trojhodinový interval medzi jedlami. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére pri kultivovanom stravovaní. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk. U detí pestujeme návyk každodenného čistenia zubov
 •  
 • S mladšími deťmi vzhľadom na zvýšenú potrebu spánku sa uskutočňuje na lôžku ako spánok, u detí 5-6 ročných budeme zaraďovať odpočinok v menšom časovom rozsahu a nie vždy musí byť na lôžku. Často postačí relaxácia na koberci s vankúšikom po dobu 30 minút. V triede s najstaršími deťmi sme vytvorili klub ,,PREDŠKOLÁČIK“ kde po 30 minútovej relaxácii po obede budeme realizovať voľné hry detí, pokojné výchovno-vzdelávacie činnosti a edukačné aktivity smerujúce ku kvalitnej príprave na školu.
 •  
 •   Vzdelávacia aktivita:
 • Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 sa predprimárne vzdelávanie realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity.
  Realizuje sa:  - v skupine detí
                        - frontálne- so všetkými prítomnými deťmi
                        - individuálne

  Edukačné aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení.
  Nový Školský vzdelávací program /ŠVP/ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji.