Slnieckovo

Školská zrelosť

ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Vstup dieťaťa do školy znamená v jeho živote a vývine vážny medzník.

Dieťa získava novú rolu – rolu žiaka.

 

Začína sa obdobie, keď si dieťa musí plniť svoje školské povinnosti, ktorých plnenie podlieha spoločenskej kontrole. Škola mení doterajší režim dňa dieťaťa. Dieťa sa musí podrobovať presne stanovenému a záväznému školskému poriadku, správať sa disciplinovane. Musí sa zaobisť dlhšiu dobu bez rodičov a začleniť sa do nového kolektívu, ktorému sa musí podriaďovať a rešpektovať jeho mienku. Dieťa musí byť na tieto nové podmienky pripravené, 

                                                                                                    a tomu hovoríme školská pripravenosť.

 

Školská pripravenosť má niekoľko zložiek:

  1. telesný vývin – primeraný rozvoj hrubej motoriky a pohybovej koordinácie. Jemná motorika dosahuje taký stupeň koordinácie zraku a ruky, ktorý umožní dieťaťu zvládnuť drobné a presné pohyby (pri písaní a kresbe). Tu je veľmi dôležité správne držanie ceruzy. Ak má dieťa zlé držanie ceruzky, rúčka sa veľmi rýchlo unaví a navyše sa tento zlozvyk ťažko preúča. Preto je vhodné, aby si aj rodičia doma všímali ako ich dieťa drží kresliaci materiál.
  2. psychický vývin – v psychickej oblasti sú kladené požiadavky na jednotlivé poznávacie procesy ako sú pamäť, pozornosť, vnímanie, myslenie a reč. Reč 6 – ročného dieťaťa by mala byť zrozumiteľná, bez výrazných porúch výslovnosti. Dieťa sa musí vyjadrovať samostane a  gramatický správne. Je veľmi dôležité, aby sme nepodceňovali zlú výslovnosť u dieťaťa a preventívne radšej navštívili logopéda.
  3. spoločenský vývin – dieťa sociálne pripravené znamená, že je menej závislé na rodine, má potrebu stýkať sa s deťmi, chápe sociállnu rolu žiaka a učiteľa.

Keďže nám záleží na dobrej pripravenosti našich deti do základnej školy, učiteľky

si pedagogickou diagnostikou  počas pobytu dieťaťa v MŠ vytýčia ciele,na základe ktorých pracujú pri odstraňovaní nedostatkov.

Kompetenciou učiteliek v našej materskej škole  je v rámci hier a edukačných aktivít zaraďovať pre deti aj rozcvičky lenivého jazýčka, kde sa snažia správne ukázať rečový vzor a tým aj podporovať dieťa v správnej výslovnosti všetkých hlások. Ak ide o závažnejšiu nesprávnu výslovnosť odporúčame rodičom návštevu minimálne pol roka pred vstupom do základnej školy  logopedickú poradňu v Snine resp.v Humennom.