Slnieckovo

Poplatky a čísla účtov

Poplatky za školné a stravné

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ -  ŠKOLNÉ sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom na účet :

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2779, 069 01  SNINA. 

IBAN MŠ:                 SK12 0900 0000 0050 3270 9666

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

mesačný príspevok:     2 - 5 ročné dieťa - 15 eur

                                                                                                       

                                                               -

 

Mesačný príspevok sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,

b) ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v  hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

 

SÚKROMNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - KOMENSKÉHO 2779, 069 01  SNINA

IBAN ŠJ:       SK34 0900 0000 0050 3214 2305

Na tento účet sa uhrádza  - STRAVNÉ.

Celodenná stravná jednotka: 2,05 eur:

                                                - raňajky: 0,45 eur

                                                - obed:     1,10 eur

                                                - olovrant: 0,35 eur

                                                - réžia:        0,15 eur  

Stravné sa platí vopred v plnej čiastke a nasledujúci mesiac sú odpočítané dni neprítomnosti dieťaťa v MŠ v predchádzajúcom mesiaci.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu(ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠodobralo obed,

Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.