Slnieckovo

Poplatky a čísla účtov

Poplatky za školné a stravné

 

Príspevok za pobyt dieťaťa   v MŠ  -  ŠKOLNÉ sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom na účet :

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2779, 06901  SNINA. 

číslo účtu :               503 270 9666/0900

IBAN MŠ:                 SK 1209 0000 0000 503 270 9666

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

mesačný príspevok:     2 - 3 ročné dieťa - 10 eur (ak je dieťa v škôlke celý deň)

                                                                                                 - 8 eur (ak je dieťa v škôlke iba dopoludnia)

 

                                      3 - 5 ročné dieťa - 10 eur (ak je dieťa v škôlke celý deň)

                                                                 -  6 eur (ak je dieťa v škôlke iba dopoludnia)

 

Mesačný príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 

a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,

b) ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v  hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

 

SÚKROMNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - KOMENSKÉHO 2779, 069 01  SNINA

POZOR ZMENA

IBAN ŠJ:       SK 3409 0000 0000 503 214 2305

Na tento účet sa uhrádza  - STRAVNÉ.

 

Celodenná stravná jednotka: 1,60 eur:

                                                - raňajky: 0,36 eur

                                                - obed:0,85 eur

                                                - olovrant: 0,24 eur

                                                - réžia: 0,15 eur  

Stravné sa platí vopred v plnej čiastke a nasledujúci mesiac sú odpočítané dni neprítomnosti dieťaťa v MŠ v predchádzajúcom mesiaci.